ตรวจสอบบัญชี

                                                                           

 

บริการบัญชีประเภทนิติบุคคล

รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบเป็นหลัก ความตรงต่อเวลา ให้บริการแก่ท่านในราคาที่เหมาะสม ไม่แพง รับตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบบัญชีทุกธุรกิจ เน้นคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม ยินดีให้คำปรึกษา

การบริการของเรา

  • รับสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
  • รับตรวจสอบงบการเงินประจำปี
  • รับการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม
  • รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 


รายละเอียดอัตราค่าบริการ
งบไม่ดำเนินงาน8,000 บาทต่อปี
งบไม่ดำเนินงาน
(ยิ่นงบล่าช้า)
8,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 1-1,000,000 บาท10,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 1,000,001-3,000,000 บาท12,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 3,000,000 –6,000,000 บาท14,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 6,000,001–10,000,000 บาท17,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 10,000,001–15,000,000 บาท22,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 15,000,000 –20,000,000 บาท27,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 20,000,001-30,000,000 บาท37,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 30,000,001-50,00,000 บาท52,000 บาทต่อปี
รายได้ระหว่าง 50,000,001-100,000,000บาท62,000 บาทต่อปี
รายได้เกิน 1000,000,000 ขึ้นไปตามตกลง