ให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมาย

1. คดีอาญา  ฟ้องร้องต่อสู้คดีเกี่ยวกับชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย ฯลฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่มีโทษทางอาญา

 

2. คดีแพ่ง  ฟ้องร้องต่อสู้คดีเกี่ยวสัญญาต่าง  การผิดนัดชำระหนี้ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย เรียกค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

 

3. รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษากฎหมายต่างๆ   ร่างจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจการค้าทุกประเภท  จัดทำเอกสารทางกฎหมายและงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้าให้แก่ธุรกิจทุกประเภท

 

4. รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ  วางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท  ให้คำแนะนำด้านภาษีอากร

 

5. งานบังคับคดี
บังคับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ตามคำพิพากษา

 

6. งานจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ

การยื่นขออนุญาตและจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคม

 

7. บริการจัดทำพินัยกรรม
จัดการมรดก  รวบรวมทรัพย์มรด บริหารจัดการทายาทในการแบ่งทรัพย์สิน ฟ้องร้องดำเนินคดีตามทรัพย์คืนตามพินัยกรรมจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์

 

8. จัดทำข้อตกลงสัญญาหย่าระหว่างคู่สมรส ฟ้องหย่า และการจัดการทรัพย์สิน
บริการให้คำปรึกษาด้านการหย่าร้าง จัดการสินสมรส  ฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดีตามคำพิพากษา

 

9. รับแปลเอกสารและรับรองการแปลทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น  โดยการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานกงสุลตามกฎหมาย

 

10. บริการทนายความรับรองลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ