วางแผนภาษี

 
การวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษี ซึ่งไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  1. บริการบัญชีประเภทนิติบุคคล จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  2. จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช. 3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

 

การบริการของเรา

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อนจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อนวางแผลภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
  • รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
  • รับวางแผนภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • รับวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล