วางแผนภาษี

                                         

การวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษี ซึ่งไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 1. บริการบัญชีประเภทนิติบุคคล จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 2. จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช. 3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

ขอบเขตด้านการยื่นภาษี

 • รายเดือน
  • จัดทำ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1)
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา(ภ.ง.ด. 3)
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล(ภ.ง.ด. 53) แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการทำธุระกรรมกับต่างประเทศ (ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36)
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • รายปี
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)
  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
  • ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

ทั้งนี้ ขอบเขตด้านบริการของบัญชียังรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภาษีอากร กรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร การวางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง และรวมไปถึงการให้คำปรึกษาและการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดนี้จะมีบริการที่สามารถทำบัญชีพร้อมยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตได้ฟรี

 

 • ขอบเขตด้านประกันสังคม
  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  • กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)
  • บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)
  • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ