รับทำบัญชี    

บริการบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา

จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่รับรองโดยกรมสรรพากรและจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี บันทึกรายการค้าประจำเดือน, สมุดบัญชีซื้อ – ขาย, สมุดบัญชีรับเงิน – จ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน

จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ – เจ้าหนี้ เป็นต้น
ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
ให้คำชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่สรรพากร กรณีที่กรมสรรพากรตรวจสอบบัญชีและภาษีบริการจดทะเบียนอื่นๆ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิทธิสิทธิ์ สิทธิบัตร

รายการ ค่าบริการ
จดทะเบียนบริษัทฯ รวมค่าธรรมเนียม 9,000.00
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000.00
ปิดงบเปล่า หรือมีรายได้ไม่มาก 12,000.00
ค่าทำบัญชีรายเดือน รายได้ไม่มาก เอกสารมีจำนวนบิลน้อย/เดือน (ไม่รวมค่าสอบบัญชี) เริ่มต้นที่ 2,000.00
ค่าทำบัญชี มีรายได้ มีบิลปานนกลาง (ไม่รวมค่าผู้สอบ) 4,000.00
ค่าทำบัญชี มีรายได้ มีบิลจำนวนมาก (ไม่รวมค่าผู้สอบ) เริ่มต้นที่ 6,000.00

 

รายการ ค่าบริการ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รวมค่าธรรมเนียม 4,500.00
จดทะเบียนพาณิชย์ รวมค่าธรรมเนียม 2,000.00
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์ 2,000.00
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2,000.00
 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 1,000.00
จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่มีรายได้) 15,000.00
จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มีรายได้รวมค่าไช้จ่ายทุกอย่าง) 35,000.00
จดทะเบียนเลิกพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 2,000.00
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางอินเตอร์เน็ต 1,000.00
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดที่กรมสรรพากร 2,000.00
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง 2,000.00
ค่าจดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000.00
ค่าขอหนังสือรับรอง 1,000.00