รับทำบัญชี

 

บริการบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ประกันสังคม ด้วยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่รับรองโดยกรมสรรพากรและจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
ให้คำชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่สรรพากร กรณีที่กรมสรรพากรตรวจสอบบัญชีและภาษีบริการจดทะเบียนอื่นๆ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิทธิสิทธิ์ สิทธิบัตร

เราให้คำปรึกษาแนะนำแก่ท่านอย่างจริงใจ ซื่อตรง รับทำบัญชีธุรกิจเปิดใหม่และธุรกิจที่เปิดมานานแล้ว ทำบัญชีกับเรา หมดปัญหาเรื่องภาษี 100% เพราะเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ท่านมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่า หากท่านเลือกใช้บริการกับเรา รับประกันคุณภาพงาน

 

 

ขอบเขตด้านการรับทำบัญชี

 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวัน ซื้อ – ขาย, รับ – จ่าย, ลูกหนี้ – เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐาน
 • บริการปิดงบบัญชี ได้แก่ ทำงบการเงิน, งบกำไรขาดทุน/งบดุล รายเดือน
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

สิ่งที่ได้จากการเลือกใช้บริการกับเรา

 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 • ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

 

 

จำนวนรายการอัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 0-30 รายการ2,000
ไม่เกิน 50 รายการ3,000
ไม่เกิน 75 รายการ4,000
ไม่เกิน 100 รายการ5,000
ไม่เกิน 150 รายการ6,500
ไม่เกิน 200 รายการ8,000
ไม่เกิน 250 รายการ10,000
ไม่เกิน 300 รายการ12,000