รับทำบัญชี

 

บริการบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ประกันสังคม ด้วยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่รับรองโดยกรมสรรพากรและจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
ให้คำชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่สรรพากร กรณีที่กรมสรรพากรตรวจสอบบัญชีและภาษีบริการจดทะเบียนอื่นๆ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิทธิสิทธิ์ สิทธิบัตร

เราให้คำปรึกษาแนะนำแก่ท่านอย่างจริงใจ ซื่อตรง รับทำบัญชีธุรกิจเปิดใหม่และธุรกิจที่เปิดมานานแล้ว ทำบัญชีกับเรา หมดปัญหาเรื่องภาษี 100% เพราะเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ท่านมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่า หากท่านเลือกใช้บริการกับเรา รับประกันคุณภาพงาน

 

 

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • จัดเอกสารเบื้องต้นให้ลูกค้า
 • ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามจากลูกค้า
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี
 • จัดทำสต็อกสินค้า วัตถุดิบ และงานระหว่างทำ
 • ปิดบัญชีและนำสมกำไรขาดทุนและงบดุลให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
 • จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยะประเภท
 • ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ, ทะเบียนเคลื่อนไหวสินค้า
 • จัดทำรายระเอียดประกอบบัญชี เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายระเอียดเช็ครับ,รายละเอียดเช็คจ่าย
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงินด้วยประกอบด้วยงบดุล, งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สิ่งที่ได้จากการเลือกใช้บริการกับเรา

 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 • ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

 

 

จำนวนรายการอัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 0-30 รายการ2,000
ไม่เกิน 50 รายการ3,000
ไม่เกิน 75 รายการ4,000
ไม่เกิน 100 รายการ5,000
ไม่เกิน 150 รายการ6,500
ไม่เกิน 200 รายการ8,000
ไม่เกิน 250 รายการ10,000
ไม่เกิน 300 รายการ12,000