รับปรึกษาปัญหา การวางแผนงาน วางระบบงานด้านบัญชี  

สำนักงานให้ความสำคัญกับบริการทำบัญชีและภาษีให้แก่ท่านอย่างครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายภาษี อากร ทำให้ยื่นภาษี ตรงต่อเวลา และลดปัญหาจากการถูกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร โดยทีมงานนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้ท่านสามารถบริการกิจการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

ธณันฐาโรนฐ์ เล็กกระจ่าง (คุณแอล)
กรรมการผู้จัดการ/ทนายความ

นิตยา เกิดทอง (นิด)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดทะเบียน

ผกามาศ จงเจริญกูล (ฟาง)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

สุภาพ ลาเฟื้อย (พี่เน๊ะ)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายบุคคล

ชมพูนุท เชื้อเมืองพาน (แพน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ชวน ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ (ตี๋)
ที่ปรึกษากฎหมาย


 

 

  สำนักงานบัญชีคลองสี่ รังสิต

 สำนักงานมีแนวทางการดำเนินงานด้านบัญชี การเงิน และภาษี 

1. การกำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

2.สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าผู้รับบริการด้านวิชาชีพบัญชี

4. ประสานงาน ติดต่อในการทำงานร่วมกับกรมสรรภากร

5. เสริมสร้างจิตรสำนึกให้แกลูกค้า ในฐานะนักบัญชี