ทีมงานของเรา

น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเมืองกลาง (ขิง)
ผู้จัดการบัญชี 

น.ส.วิไลวรรณ ชัยภักดี (อ๋อย)
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.สุกัญญา มุ่งสวนกลาง (โตเกียว)
เจ้าหน้าที่บัญชี 

น.ส.ภัคจิรา บุปผาแดง (ก้อย)
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ปภัสสภรณ์ โตนวล (นุ๊ก)
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายอดิศักดิ์ สิงคะ (แซค)
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.นิตยา เกิดทอง (นิด)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.กุลธิดา แก้วพะเนาว์ (โบว์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ดมิศรา มะลิหอม (ดา)
เลขานุการ

นาย สยุมภู กันสุทธิ (เดียร์)
แมสเซ็นเจอร์